<

Група 29. Пояснення до ТН ЗЕД - онлайн довідник

ГРУПА 29

Органічні хімічні сполуки

1. Якщо в контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:

(А) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішки;

(Б) суміші двох або більше ізомерів тієї самої органічної сполуки (які містять або не містять домішок), за винятком сумішей ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів), насичених або ненасичених ( група 27 ); (В) продукти товарних позицій 2936 - 2939 або прості ефіри цукрів, ацетали цукрів та складні ефіри цукрів, та їх солі товарної позиції 2940 , Або продукти товарної позиції 2941 , Визначеного або невизначеного хімічного складу;

(Г) продукти, зазначені у пунктах (а), (б) або (c), розчинені у воді;

(Д) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), розчинені в інших розчинниках, за умови, що розчинення є звичайним і необхідним способом, застосовуваним виключно в цілях збереження або для транспортування цих продуктів, і що розчинник робить продукт придатним для специфічного застосування, відмінного від традиційного застосування;

(Е) продукти, зазначені у пунктах (а), (б), (в), (г) або (д), з доданням стабілізуючих речовин (включаючи агент проти злежування), необхідного для їх збереження або транспортування;

(Ж) продукти, зазначені у пунктах (а), (б), (в), (г), (д) ​​або (е), з додаванням протипилового кошти або барвника чи духмяної речовини для полегшення їх ідентифікації або з міркувань безпеки , при цьому зберігаються властивості даних продуктів, що не допускає їх використання для інших цілей, відмінних від традиційних;

(H) такі продукти, розведені до стандартних концентрацій для виробництва азобарвників: солі діазонію, речовини, що вступають в реакцію сполучення з цими солями, аміни, що діазотуються і їх солі.

2. До цієї групи не включаються:

(А) товари товарної позиції 1504 або сирий гліцерин товарної позиції 1520 ; (Б) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208 ); (В) метан або пропан (товарна позиція 2711 ); (Г) сполуки вуглецю, зазначені в примітці 2 до групі 28 ; (Д) імунологічні продукти товарної позиції 3002 ; (Е) сечовина (товарна позиція 3102 або 3105 ); (Ж) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позиція 3203 ), Синтетичні органічні барвники, синтетичні органічні продукти, що використовуються як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори (товарна позиція 3204 ), Або фарби чи інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3 212 ); (З) ферменти (товарна позиція 3507 ); (І) метальдегід, гексаметилентетрамін або аналогічні речовини, розфасовані в форми (наприклад, таблетки, палички або аналогічні форми), призначені для використання в якості палива, або рідке, та зріджений газ паливо в контейнерах місткістю не більше 300 см3, що використовується для заповнення або повторного заправлення цигаркових та аналогічних запальничок (товарна позиція 3606 ); (К) продукти, які поставляються як заряди для вогнегасників або гранат для гасіння пожеж товарної позиції 3813 ; засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі, товарної позиції 3824 ; або (л) оптичні елементи, наприклад, з етилендіамінтартрату (товарна позиція 9001 ).

3. Товари, які можуть бути включені до двох або кількох товарних позицій цієї групи, класифікуються в товарній позиції, яка має найбільший порядковий номер в УКТЗЕД в даній групі УКТЗЕД.

4. У товарних позиціях 2 904 - 2906 , 2908 - 2911 і 2913 - 2920 будь-яке посилання на галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні стосується також змішаних похідних, таких як сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані або нітросульфогалогеновані. У товарній позиції 2929 нитро- або нітрозогрупи не розглядаються як азотовмісних функціональних груп. У товарних позиціях 2911 , 2912 , 2914 , 2918 і 2922 термін "кисневмісна функціональна група" стосується тільки функціональних груп (характеристичних органічних груп із вмістом кисню), які вказані в товарних позиціях 2905 - 2 920 .

5. (А) Складні ефіри органічних сполук з кислотними функціональними групами підгруп I - VII з органічними сполуками тих самих підгруп, повинні класифікуватися разом із тими, що включається до товарної позиції, яка має найбільший порядковий номер в УКТЗЕД в цих підгрупах Номенклатури.

(Б) складні ефіри етилового спирту з органічними сполуками, з кислотними функціональними групами підгруп I - VII повинні класифікуватись у тій самій товарній позиції, що і відповідні органічні сполуки з кислотними функціональними групами.

(1) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціональними групами, або органічні основи, зазначені в підгрупах I - X або до товарної позиції 2 942 , Слід класифікувати у товарних позиціях, до яких органічних сполук; (2) солі, одержані в результаті хімічних реакцій між органічними сполуками, що включаються в підгрупи I - X або до товарної позиції 2942 , Повинні включатися до товарної позиції, призначену для заснування або кислоти (включаючи сполуки з фенольними або енольними функціональними групами), з яких ці солі утворюються, яка має найбільший порядковий номер в УКТЗЕД в групі; і (3) координаційні, або комплексні, сполуки, крім речовин, що відносяться до підгрупи XI або товарної позиції 2941 , Включаються до товарної позиції, яка має найбільший порядковий номер в УКТЗЕД в групі 29 , Серед відповідних для фрагментів, утворених "розщепленням" всіх зв'язків металу, крім метал-вуглецевих зв'язків. (Г) алкоголяти металів слід включати до тих товарних позицій, що і відповідні спирти, за винятком етанолу (товарна позиція 2 905 ).

(Д) галогенангідриди карбонових кислот слід класифікувати у тій самій товарній позиції, що і відповідні кислоти.

6. З'єднання товарних позицій 2930 і дві тисячі дев'ятсот тридцять одна є органічними сполуками, молекули яких, крім атомів водню, кисню або азоту атоми інших неметалів або металів (таких як сірка, миш'як або свинець), безпосередньо пов'язані з атомами вуглецю. До товарних позицій 2930 (Сіркоорганічні сполуки) і дві тисячі дев'ятсот тридцять одна (Інші органо-неорганічні сполуки) не включаються сульфовані або галогеновані (у тому числі складні похідні), які крім водню, кисню та азоту мають тільки безпосередньо зв'язані з вуглецем атоми сірки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похідних (або складних похідних ). 7. До товарних позицій 2932 - 2934 не включаються епоксиди з тричленним кільцем, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди многоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів або фенолів з багатоосновними кислотами або іміди многоосновних кислот.

Ці положення можуть застосовуватися лише в тому випадку, якщо цикли з гетероатомами утворилися тільки в результаті реакції циклізації або у результаті реакцій, зазначених вище.

8. У товарній позиції 2937 :

(А) термін "гормони" поширюється на рилізинг-гормони або фактори, що стимулюють секрецію гормонів, інгібітори гормонів та антагоністи гормонів (антигормони);

(Б) термін "що використовуються в основному в якості гормонів" застосовується не тільки до похідних гормонів та їх структурних аналогів, які використовують головним чином для гормональної дії, але і до таких похідних і структурних аналогів, які використовуються в основному як проміжні продукти в синтезі речовин даної товарної позиції.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У будь-якій товарній позиції цієї групи похідні хімічної сполуки (або групи хімічних сполук) повинні включатися в тій самій підпозиції, що і саме з'єднання (або група сполук), за умови, що вони спеціально не включаються ні до якої іншої підпозиції та що ні існує залишкової підпозиції, яка називається "інші", серед підпозицій.

2. Примітка 3 до групі 29 не застосовується до підпозицій цієї групи.

Додаткові примітки Євразійського економічного союзу:

1. У товарну підкатегорію 2901 10 000 1 включаються етан, бутан та ізобутан у вигляді окремих ізомерів чистотою 95% або більше. Зазначене процентний вміст сполук обчислюється відповідно за обсягом для газоподібних продуктів або по масі для скраплених продуктів. Етан, бутан і ізобутан, мають менший ступінь чистоти, відносяться до товарної позиції 2 711 . 2. У товарну підкатегорію 2901 10 000 2 включаються пентан і ізопентан у вигляді окремих ізомерів чистотою 95 мас.% або більше. 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальне правило: ця група включає окремі сполуки визначеного хімічного складу за умови дотримання положень примітки 1 до групи.

(А) Сполуки визначеного хімічного складу

(Примітка 1 до групи)

Окреме з'єднання певного хімічного складу - це речовина, що містить молекули одного виду (наприклад, з ковалентним або іонним зв'язком), склад яких визначається постійним співвідношенням елементів і може бути представлений конкретної структурної формулою. У кристалічній решітці види молекул відповідають повторюється елементарної осередку.

Окремі сполуки визначеного хімічного складу, які містять інші речовини, спеціально додані під час або після виробництва (включаючи очищення), до цієї групи не включаються. Відповідно продукт, що містить сахарин, змішаний з лактозою, наприклад, придатний використання його в якості підсолоджуюча речовини, вимкнене (див. Пояснення до товарної позиції 2925 ). Окремі сполуки визначеного хімічного складу даної групи можуть містити домішки (примітка 1 (а)). Виняток з цього правила вводиться найменуванням товарної позиції 2940 , Яка стосовно цукрів обмежує рамки товарної позиції хімічно чистими цукрами.

Термін "домішки" використовується виключно для речовин, присутність яких в окремому хімічній сполуці є єдиним і безпосереднім результатом процесу виробництва (включаючи очищення). Ці речовини можуть з'явитися в результаті впливу будь-яких чинників, присутніх в такому процесі, в основному наступних:

(А) неповнота перетворення вихідних матеріалів;

(Б) присутність домішок у вихідних матеріалах;

(В) реагенти, які використовуються в процесі виробництва (включаючи очищення);

(Г) побічні продукти.

Слід зазначити, однак, що такі речовини не в усіх випадках вважаються домішками, допустимими згідно з приміткою 1 (а). Коли такі речовини навмисно залишають в продукті з метою зробити його придатним для використання в інших цілях, відмінних від традиційних, ці речовини не розглядаються в якості допустимих домішок. Наприклад, не включається продукт, що складається з Метилацетат з метанолом, навмисно залишеним в ньому для поліпшення властивостей продукту як розчинника (товарна позиція 3814 ). Для деяких ситуаціях (наприклад, етан, бензол, фенол, піридин) існують специфічні критерії чистоти, зазначені в поясненнях до товарних позицій 2901 , 2902 , 2907 і 2933 . Окремі сполуки визначеного хімічного складу даної групи можуть бути у вигляді водних розчинів. За умови дотримання обмежень, які вказані в загальних положеннях до групи, ця група включає неводні розчини, а також сполуки (або їх розчини) з добавками стабілізаторів, протипилових засобів або барвників. Наприклад, стирол, інгібований третинним бутілкатехіном, включається до товарної позиції 2902 . Положення, відображені в загальних положеннях до групі 28 , Які розглядають додавання стабілізуючих, протипилових засобів і барвників, застосовні, mutatis mutandis, до хімічних сполук даної групи. За умови дотримання обмежень, зроблених щодо фарбувальних речовин, ці сполуки також можуть містити добавки запашних речовин (наприклад, Бромметан товарної позиції 2903 , До якого додані невеликі кількості хлорпікрину). Далі ця група включає вмістом або без вмісту домішки суміші ізомерів тієї самої органічної речовини. Це положення застосовується тільки до сумішей сполук, що мають однакову хімічну функціональну групу (або функціональні групи) і які або співіснують в їх природній формі, або отримані одночасно під час одного і того ж синтезу. Однак суміші ізомерів ациклічних вуглеводнів (крім стереоізомерів) насичених або ненасичених не включаються ( група 27 ). (Б) Різниця між сполуками групи 28 і групи 29 Органічні сполуки дорогоцінних металів, радіоактивних елементів, ізотопів, рідкісноземельних металів, ітрію і скандію, а також інші сполуки, що містять вуглець, перераховані в частині (Б) Загальних положень до групі 28 , Не включаються до групу 29 (Див. Примітку 1 до розділом VI і примітка 2 до групі 28 ). Органо-неорганічні сполуки, крім сполук, зазначених у примітці 2 до групі 28 , Включаються в групу 29 . (B) Продукти, які включаються до групу 29 , Навіть якщо вони

не є окремими сполуками визначеного хімічного складу

Є деякі винятки з правила, відповідно до якого в групу 29 включаються тільки окремі сполуки визначеного хімічного складу. Ці виключення складають такі продукти:

Товарна позиція 2909

- Пероксиди кетонів.

Товарна позиція 2912

- Циклічні полімери альдегідів; параформальдегід.

Товарна позиція 2919

- лактофосфати.

Товарна позиція 2923

- Лецитини і фосфоаміноліпіди.

Товарна позиція 2934

- Нуклеїнові кислоти та їх солі.

Товарна позиція +2936

- Провітаміни та вітаміни (включаючи концентрати та суміші), в тому числі в розчиннику.

Товарної позиції 2937

- Гормони.

Товарна позиція 2938

- Глікозиди і їх похідні.

Товарна позиція 2939

- Алкалоїди рослинного походження та їх похідні.

Товарна позиція 2940

- Прості ефіри цукрів, ацетали цукрів і складні ефіри цукрів та їх солі.

Товарна позиція 2941

- Антибіотики.

До цієї групи також включаються солі діазонію (див. Пункт (А) Пояснень до товарної позиції 2927 ), Речовини, що вступають в реакцію сполучення з цими солями, аміни, що діазотуються і їх солі, розбавлені, наприклад, нейтральними солями до стандартної концентрації. Ці продукти призначаються для виробництва азобарвників. Вони можуть бути твердими або рідкими. Крім того, до цієї групи включаються пегільованих (полімерами поліетиленгліколю (або ПЕГ)) похідні продуктів товарних позицій 2936 - 2939 і 2941 . Пегільованих похідні цих продуктів включаються в тій самій товарній позиції, що й їх непегілірованние форми. Проте пегільованих похідні продуктів всіх інших товарних позицій групи 29 виключаються (як правило, товарна позиція 3907 ). (Г) Виключення з групи 29 деяких окремих

органічних сполук визначеного хімічного складу

(Примітка 2 до групи)

(1) Деякі ОКРЕМІ Органічні сполуки визначеного хімічного складу Ніколи НЕ включаються в групу 29 , Даже если смороду є чистимо. Прикладами таких Сполука, кроме Сполука, Які включаються в групу 28 (див. пункт (Б) Загальні положення даної групи), є такі: (a) сахароза (товарна позиція 1 701 ); лактоза, мальтоза, глюкоза и фруктоза (товарна позиція 1702 ); (б) етиловий спирт (товарна позиція 2207 або 2208 ); (в) метан и пропан (товарна позиція 2711 ); (г) імунологічні продукти (товарна позиція 3002 ); (д) сечовіна (товарна позиція 3102 або 3105 ); (f) барвники тварин або рослини походження (например, хлорофіл) (товарна позиція 3203 ); (ж) Синтетичні Органічні барвники (включаючі пігменти) и Синтетичні Органічні продукти, Які Використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати (например, деякі стільбеновіе Похідні) (товарна позиція 3204 ). (2) Деякі інші ОКРЕМІ Органічні продукти визначеного хімічного складу, Які могли б включать в групу 29 , Могут не включать в неї в тому випадка, если постачаються в Деяк формах або если смороду піддані деякій обробці, що не змінює їх хімічний склад. Приклад їх Такі: (а) продукти для использование в терапевтичних чи профілактичних цілях, розфасовані у виде дозованіх лікарськіх форм або в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3004 ); (б) продукти, Які Використовують як люмінофорі (например, саліцілальдазін), піддані обробці для Надання Їм люмінесцентніх властівостей (товарна позиція 3204 ); (в) барвники та інші фарбувальні Речовини, розфасовані в форми або упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3212 ); (г) парфумерні, Туалетні та косметичні препарати (например, ацетон), розфасовані для таких цілей чином для роздрібного продажу (товарні позіції 3 303 - 3307 ); (д) продукти, придатні для використання як клеї або адгезиви, розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або адгезиви, масою нетто не більше 1 кг (товарна позиція 3506 ); (Е) тверде паливо (наприклад, метальдегід, гексаметилентетрамін), розфасоване у форми для використання в якості палива, і паливо рідке та зріджений газ (наприклад, рідкий бутан) місткістю не більше 300 см3, для заповнювання або повторного заправлення сигаретних або аналогічних запальничок (товарна позиція 3606 ); (ж) гідрохінон та інші незмішані продукти, що використовуються для фотографічних цілей, представлені в відміряних дозах або упаковані для роздрібної торгівлі і готові до використання вигляді (товарна позиція 3707 ); (з) дезінфікуючі засоби, інсектициди і т.п., розфасовані як описано в товарній позиції 3808 ; (і) продукти (наприклад, тетрахлорид вуглецю), що постачаються як заряди для вогнегасників або гранат для гасіння пожеж (товарна позиція 3813 ); (К) для виведення чорнильних плям (наприклад, хлораміни товарної позиції 2935 , Розчинені у воді), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824 ); (л) оптичні елементи (наприклад, етилендіамінтартрату) (товарна позиція 9001 ).

(Д) Продукти, потенційно включені до двох або кількох

(Примітка 3 до групи)

Такі продукти повинні класифікуватися в товарній позиції, яка є останньою в порядку зростання кодів серед товарних позицій, які можуть бути застосовані. Наприклад, аскорбінову кислоту можна розглядати як лактон (товарна позиція 2932 ) Або як вітамін (товарна позиція 2936 ); отже, вона повинна включатися до товарної позиції 2936 . З тієї ж причини Аллілестренол, який представляє собою циклічний спирт (товарна позиція 2906 ), Але також є і стероїдів з немодифікованої гонановой структурою, який використовується головним чином як гормональний препарат (товарна позиція 2937 ), Повинен включатися до товарної позиції 2937 . Однак слід зазначити, що остання фраза тексту товарної позиції 2940 забороняє включати в неї продукти товарних позицій 2937 , 2938 и 2939 .

(Е) Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані

похідні та їх сполуки

(Примітка 4 до групи)

Деякі товарні позиції групи 29 містять рекомендації щодо галогенованих, сульфованих, нітровані або нітрозовані похідні. Такі рекомендації відносяться також до складних похідних, наприклад, сульфогалогеновані, нітрогалогеновані, нітросульфовані, нітросульфогалогеновані і т.п. похідним. У товарній позиції 2929 нитро- або нітрозогрупи не розглядаються як азотовмісних функціональних груп.

Галогеновані, сульфовані, нітровані і нітрозовані похідні утворюються заміщенням одного або більше атомів водню у вихідному з'єднанні на один або більше атомів галогенів, сульфо- (-SO3H), нітро- (-NO2) або нітрозо- (-NO) групи або на будь-які їхні поєднання. Будь-яка функціональна група (наприклад, альдегидная, кислотна, аминная), яка приймається до уваги в цілях класифікації, повинна залишатися незмінною в таких похідних.

(Ж) Класифікація складних ефірів, солей, координаційних, або комплексних,

з'єднань і деяких галогенангидридов

(Примітка 5 до групи)

(1) Складні ефіри.

Складні ефіри органічних сполук з кислотними функціональними групами підгруп I - VII з органічними сполуками тих самих підгруп повинні класифікуватися разом із тими, що включається до товарної позиції, яка має найбільший порядковий номер в УКТЗЕД в цих підгрупах.

приклад:

(А) діетіленглікольацетат (складний ефір, отриманий реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з диетиленгликолем товарної позиції 2909 ) Товарна позиція 2915 ; (Б) метілбензолсульфонат (складний ефір, отриманий реакцією бензолсульфокислоти товарної позиції 2904 з метиловим спиртом товарної позиції 2905 ) Товарна позиція 2905 ; (В) монобутилові ефір фталевої кислоти (складний ефір полікарбоновим кислоти, в якому водень заміщений тільки в одній групі СООН) товарна позиція 2917 ; (Г) бутілфталілбутілгліколят (складний ефір, отриманий реакцією фталевої кислоти товарної позиції 2917 і гліколевої кислоти товарної позиції 2918 з бутіловим спиртом товарної позиції 2905 ) Товарна позиція 2918 . Це правило не може бути застосоване до складних ефірів таких органічних сполук, що містять кислотні функціональні групи, з етиловим спиртом, так як це з'єднання не включається в групу 29 . Такі ефіри повинні розглядатися там же, де і з'єднання з кислотними функціональними групами, з яких вони утворюються.

приклад:

Етилацетат (ефір, одержаний реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з етиловим спиртом) товарна позиція 2915 . Далі слід зазначити, що складні ефіри цукрів та їх солі слід включати до товарної позиції 2940 .

(2) Солі.

(А) неорганічні солі органічних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функціональними групами, або органічних підстав підгруп I - Х або товарної позиції 2942 повинні включатися до товарної позиції, призначену для органічних сполук.

Ці солі можуть бути отримані реакцією:

(I) органічних сполук, що містять кислотні, фенольні або енольними функціональні групи, з неорганічними основами.

приклад:

Метоксібензоат натрію (сіль, отримана реакцією метоксібензойной кислоти товарної позиції 2918 з гідроксидом натрія.товарная позиція 2918 .

Солі такого роду можуть бути також отримані реакцією складних ефірів кислот, згаданих вище, з неорганічними основами.

приклад:

н-бутилового ефіру фталата міді (сіль, отримана реакцією монобутилові ефіру фталевої кислоти товарної позиції 2917 з гідроксидом міді) товарна позиція 2917 ; або

(Ii) органічних основ з неорганічними кислотами.

приклад:

Діетіламінгідрохлорід (сіль, отримана реакцією диетиламіну товарної позиції 2921 з соляною кислотою товарної позиції 2806 ) Товарна позиція 2921 ; (Б) солі, одержані в результаті реакцій між органічними сполуками підгруп I-Х або товарної позиції 2942 , Повинні включатися до товарної позиції, призначену для заснування або кислоти (включаючи сполуки з фенольними або енольними функціональними групами), з яких вони утворюються, і що є останньою в порядку зростання кодів в групі.

приклад:

(I) анілінацетат (сіль, отримана реакцією оцтової кислоти товарної позиції 2915 з аніліном товарної позиції 2921 ) Товарна позиція 2921 ; (Ii) метіламінфеноксіацетат (сіль, отримана реакцією метиламіни товарної позиції 2921 з феноксиуксусной кислотою товарної позиції 2918 ) Товарна позиція 2921 .

(3) Координаційні, або комплексні, сполуки.

Координаційні сполуки металів - це сполуки, як заряджені, так і незаряджені, в яких метал пов'язаний з декількома атомами (зазвичай з 2 - 9 атомами), за допомогою одного або більше лігандів. Геометрична конфігурація, утворена металом і атомами, які пов'язані з ним, а також число зв'язків металу, або координаційне число, зазвичай є характерними для даного металу.

Координаційні сполуки, крім речовин, що відносяться до підгрупи XI або до товарної позиції 2941 , Повинні розглядатися як фрагменти, утворені "розщепленням" всіх зв'язків металу, крім метал-вуглецевих зв'язків, і класифікуватися відповідно до фрагментом (для цілей класифікації розглядаються як реальне з'єднання), що включаються в групу 29 , До товарної позиції, яка є останньою в порядку зростання кодів.

З метою примітки 5 (В) (3) до цієї групи, термін "фрагменти" поширюється на ліганди і частина (і), що містять метал-вуглецевий зв'язок і утворені в результаті розщеплення.

Нижче наводяться приклади:

Калію тріоксалатоферрат (III) відноситься до товарної позиції, до якої включається щавлева кислота (товарна позиція 2917 ), Відповідна фрагменту, отриманому після розщеплення зв'язків металу. Феррохолінат (INN) відноситься до товарної позиції, яка охоплює холін (товарна позиція 2923 ), Який включається до товарної позиції, яка є останньою в порядку зростання кодів, ніж до товарної позиції для лимонної кислоти, що відповідає іншому фрагменту, який може бути прийнятий до уваги для цілей класифікації. Будотітан (INN): після розщеплення зв'язків металу виходять два фрагмента, один - відповідний етанолу ( група 22 ), Інший - бензоілацетону (і його енольной функціональної групі), які можуть застосовуватися до товарної позиції 2914 . Будотітан (INN), отже, повинен бути включений до товарної позиції 2914 .

(4) галогенангідриди карбонових кислот.

Такі галогенангідриди повинні включатися в тій самій товарній позиції, що і відповідні кислоти. Наприклад, ізобутірілхлорід (подібно ізомасляной кислоті, якою він відповідає) включається до товарної позиції 2915 . (З) Класифікація речовин в товарних позиціях 2932 , 2933 и 2934

(Примітка 7 до групи)

До товарних позицій 2932 , 2933 и 2934 не включаються епоксиди з тричленним кільцем, пероксиди кетонів, циклічні полімери альдегідів або тіоальдегідів, ангідриди многоосновних карбонових кислот, циклічні складні ефіри поліспиртів або фенолів з багатоосновними кислотами або іміди многоосновних кислот, коли цикли з гетероатомами утворилися тільки в результаті реакції циклізації або в результаті реакцій, зазначених вище. Якщо на додаток до реакцій, перерахованим в примітці 7 до групі 29 , В структурі присутні інші цикли з гетероатомами, при класифікації повинні враховуватися всі мають місце реакції циклізації. Таким чином, наприклад, анаксірон (INN) та прадефовір (INN) повинні класифікуватися в товарній позиції 2934 як гетероциклічні сполуки з двома або більше гетероатомами, а не в товарній позиції 2933 як гетероциклічні сполуки, що містять лише гетероатоми азоту.

Анаксірон (INN) Прадефовір (INN)

(І) Класифікація похідних хімічних сполук

Класифікація похідних хімічних сполук на рівні товарної позиції повинна визначатися відповідно до Основних правил інтерпретації класифікації товарів. Примітка 3 до цієї групи застосовується в тому випадку, коли похідні потенційно можуть включатися одночасно до двох або кількох товарних позицій.

У межах однієї товарної позиції цієї групи похідні хімічних сполук повинні класифікуватися згідно з приміткою до товарних 1.

(К) Конденсовані кільцеві системи

Конденсована кільцева система - це система, в якій присутні, принаймні, два кільця, які мають одну і тільки одну загальну зв'язок і два і тільки два загальних атома.

Конденсовані кільцеві системи є в молекулах поліциклічних сполук (наприклад, поліциклічних вуглеводнів, гетероциклічних сполук), в яких два циклічних кільця з'єднуються загальною стороною, утвореною двома суміжними атомами. Приклади наведені нижче:

нафталін

хінолін

конденсований хінолін

У складних кільцевих системах з'єднання може відбуватися більш ніж однією стороною будь-якого окремого кільця. Поліциклічні сполуки, в яких два кільця мають два і тільки два загальних атома, називаються "орто-конденсованими". А поліциклічні сполуки, в яких одне кільце містить два і тільки два загальних атома з кожним з двох або більше суміжних кілець, називаються "орто- і пери-конденсованими". Нижче наведені приклади цих двох різних типів конденсованих кільцевих систем:

3 загальних зв'язку

6 загальних атомів

7 загальних зв'язків

8 загальних атомів

5 загальних зв'язків

6 загальних атомів

"Орто-конденсована" система

"Орто- і періконденсірованние"

системи

Існує приклад з'єднаного містком (неконденсоване) хіноліну:

Неконденсоване хіноліновий, або мостіковий хіноліновий

Підгрупа I

ВУГЛЕВОДНІ І їх галогеновані, сульфовані,

Нітровані або нітрозовані похідні

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Абревіатура (INN), що стоїть після найменування, вказує на те, що дане найменування включено до переліку Міжнародних невласних назв для фармацевтичних речовин, опублікований Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я.

Абревіатура (INNM) означає, що найменування прийнято Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я в якості "Міжнародних модифікованих невласних назв".

Абревіатура (ISO) означає, що згідно з рекомендацією R 1750 Міжнародної організації по стандартам дане найменування виступає в якості одного з "загальноприйнятих найменувань для хімікатів, призначених для боротьби з шкідниками, і регуляторів росту рослин".

Конденсованої системою називається система, в якій є, принаймні, два кільця, що мають одну, і тільки одну, загальну зв'язок і два, і тільки два, загальних атома.

Окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу, представлені у вигляді харчових добавок в капсулах (крім мікрокапсул), наприклад з желатину, не включаються до цієї групи, оскільки подання до капсулах не є обробкою, яка охоплюється приміткою 1 до цієї групи.

Пояснення до примітки 1 (а)

Див. Загальні положення до цієї групи, (А), перші чотири абзаци.

До цієї групи включаються:

1) антрацен чистотою 90 мас.% Або більше (товарна підпозиція 2902 90 000 0 ); 2) бензол чистотою 95 мас. % Або більше (товарна підпозиція 2902 20 000 0 ); 3) нафталін, який має температуру кристалізації 79,4 ° C або більше (товарна підпозиція 2902 90 000 0 ); 4) толуол чистотою 95 мас.% Або більше (товарна підпозиція 2902 30 000 0 ); 5) ксилоли, що містять понад 95 мас.% Або більше ксилолу (загальний вміст ізомерів) (субпозиції 2902 41 000 0 - 2902 44 000 0 ); 6) етан та інші насичені ациклічні вуглеводні (крім метану і пропану) у вигляді окремих ізомерів чистотою 95% або більше за обсягом для газоподібних продуктів або по масі для негазообразних продуктів (товарна категорія 2901 10 000 1 - 2901 10 000 9 ); 7) етилен чистотою 95 об.% Або більше (товарна підпозиція 2901 21 000 0 ); 8) пропен (пропілен) чистотою 90 об.% Або більше (товарна підпозиція 2901 22 000 0 ); 9) жирні спирти чистотою 90 мас.% Або більше, в перерахунку на суху речовину, що містять шість або більше атомів вуглецю (підпозиція 2905 16 , 2905 17 000 0 або товарна категорія 2905 29 900 0 ); 10) крезоли (окремий ізомер або суміш ізомерів), що містять 95 мас.% Або більше крезолу, при цьому враховуються разом все ізомери крезолу (підпозиція 2907 12 000 0 ); 11) фенол чистотою 90 мас.% Або більше (товарна підпозиція 2907 11 000 0 ); 12) ксиленоли (окремий ізомер або суміш ізомерів), що містять 95 мас.% Або більше ксиленоли, при цьому враховуються разом все ізомери ксиленоли (товарна категорія 2907 19 100 0 ); 13) жирні кислоти (крім олеїнової кислоти) чистотою 90 мас.% Або більше, в перерахунку на суху речовину, що містять шість або більше атомів вуглецю (товарні позиції 2915 и 2916 ); 14) олеїнова кислота чистотою 85 мас.% Або більше, в перерахунку на суху речовину (товарна підпозиція 2916 15 000 0 ); 15) піридин чистотою 95 мас.% Або більше (товарна підпозиція 2933 31 000 0 ); 16) метилпіридин (піколін), 5-етил-2-метилпіридин (5-етил-2-піколін) і 2-вінілпіридину, чистотою 90 мас.% Або більше (товарна підпозиція 2933 39 ); 17) хінолін чистотою 95 мас.% Або більше, в перерахунку на суху речовину (за даними газової хроматографії) (товарна категорія 2933 49 900 0 ); 18) 1,2-дигідро-2,2,4-тріметілхінолін чистотою 85 мас.% Або більше, в перерахунку на суху речовину (товарна категорія 2933 49 900 0 ); 19) акридин чистотою 95 мас.% Або більше, в перерахунку на суху речовину за даними газової хроматографії) (товарна категорія 2933 99 800 ); 20) похідні жирних кислот і жирних спиртів вищевказаних пунктів 9, 13 і 14 (наприклад, солі, складні ефіри (крім солей і складних ефірів гліцерину), аміни, аміди, нітрили) за умови, що вони відповідають критеріям, встановленим для відповідних жирних кислот і спиртів.

--------------------------------

Газоподібній стан реєструється при температурі 15 ° C и при тиску 1013 мбар.

Пояснення до примітки 1 (б)

Див. Загальні положення до цієї групи, (А), останній абзац.

Пояснення до примітки 1 (г)

Допускаються тільки справжні водні розчини, навіть якщо через недостатню кількість води речовина розчинена лише частково.

Пояснення до примітки 1 (е)

Що стосується додавання стабілізуючої речовини, протипилового кошти, барвника чи духмяної речовини, - див. Загальні положення до цієї групи, (А), передостанній абзац.

Пояснення до примітки 1 (ж)

Що стосується додавання стабілізуючої речовини, протипилового кошти, барвника чи духмяної речовини, - див. Загальні положення до цієї групи, (А), передостанній абзац.

Пояснення до примітки 5

Положення цього примітки застосовні тільки при класифікації розглянутих продуктів на рівні товарних позицій (див. Загальні положення до цієї групи, (Ж)).

Для класифікації на рівні підпозицій всередині однієї товарної позиції має бути застосоване примітка до товарної 1 до цієї групи.

Карта проезда:

г. Днепропетровск, ул. Революции 5

тел: (056) 874-96-35
тел: (056) 874-22-13
факс: (056) 874-57-66

Новости цветовода:
Все о цветах: